05.08.2022

Odporność! Buduję od lata! – regulamin konkursu

Udostępnij artykuł

Regulamin konkursu Odporność! Buduję od  lata!

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest firma Health Education, Magdalena Jarzębowska z siedzibą w Lublinie przy ul. Topazowa 6/1a; NIP: 7121968454, 20-581

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

5. Niniejszy regulamin określa warunki Konkursu.

6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebooka. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

7. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/jarzebowskamagdalena (zwanej dalej “Fanpage”).

8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.

Uczestnicy

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).

2. Uczestnik oświadcza, że:

a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;

c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;

d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebooka;

e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;

f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;

3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

Czas, miejsce i zasady konkursu

 1. Konkurs trwa od 05.08.2022 do 24.00 12.08.2022 
 2. Konkurs odbywa się za pośrednictwem Fanpage na portalu społecznościowym Facebook znajdującym się pod adresem: https://www.facebook.com/jarzebowskamagdalena
 3.  Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone: między 6 a 8 sierpnia 2022,  poprzez umieszczenie wpisu na Fanpage
 4. Zadanie konkursowe polega na uzasadnieniu, dlaczego miesiące letnie to sprzyjający okres roku na wsparcie układu odpornościowego przed sezonem infekcyjnym oraz podanie przykładów praktyk, które temu służą i ewentualnie wytłumaczenie w jakim mechanizmie działają. 
 5. Każdy uczestnik może zgłosić do 3 propozycji odpowiedzi 
 6. W konkursie zostanie wyłonionych 2 zwycięzców
 7. Dwie najciekawsze, najbardziej kreatywne i poprawne merytorycznie odpowiedzi zostaną wybrane przez Organizatora (po uwzględnieniu oceny merytorycznej przez lekarza Pawła Jarzębowskiego)
 8. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Facebook.
 9. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na fanpage.
 10. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w wypowiedziach. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będę brały udziału w konkursie.
 11. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Nagroda

 1. Nagrodą w konkursie jest opakowanie 150 ml kwercetyny liposomalnej z cynkiem marki MitoRevita
 2. Nagroda zostanie wysłana za pomocą przesyłki PACZKOMATY INPOST (lub innego rodzaju przesyłki krajowej dogodnej dla odbiorcy) na koszt Organizatora w ciągu 7 dni roboczych od momentu udostępnienia przez Zwycięzcę odpowiednich danych teleadresowych.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowość danych wskazanych przez Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: kontakt@mitorevita.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. 
 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.

Obowiązek informacyjny

 1. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Health Education, Magdalena Jarzębowska  20-581 Lublin, ul; Topazowa 6/1a NIP: 7121968454
 2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt na adres e-mail: kontakt@mitorevita.pl
 1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). 
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcach, a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage: https://www.facebook.com/jarzebowskamagdalena
 4. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
Dorota Baran

Udostępnij artykuł