REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I. Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa ogólne zasady i warunki sprzedaży dokonywanej przez Sprzedawcę za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego pod adresem internetowym: : mitroevita.pl (dalej: „Sklep Internetowy”) oraz zasady i warunki świadczenia przez Usługodawcę za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adresem: : www.mitroevita.pl usług drogą elektronicznych.
 2. Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego.
 3. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączenia ani ograniczenia jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Postanowienia Regulaminu odnoszące się do konsumentów stosuje się do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę sprzedaży (kupna) bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy zawierana umowa nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wraz z postanowieniami części IX ust. 14 i ust. 17.
 5. Treści publikowane na stronie Sklepu Internetowego nie stanowią porad o charakterze medycznym, nie stanowią diagnozy, nie mogą być podstawą diagnozy ani zaleceń w zakresie leczenia.
 6. Ogłoszenia, cenniki i inne informacje o produktach publikowane na stronie Sklepu Internetowego nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.
 7. W sprawach związanych z działalnością Sklepu Internetowego można kontaktować się ze Sprzedawcą pod adresem e-mail: kontakt@mitorevita.pl
 8. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest dobrowolna, ale jest konieczna do utworzenia Konta i/lub zawarcia Umowy i złożenia Zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 9. Wszystkie zdjęcia Produktów oraz pozostałe materiały zamieszczone w Sklepie internetowym, Formularzu Zamówienia, Newsletterze są własnością Sprzedawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie lub prawa własności intelektualnej. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych w Sklepie internetowym, Formularzu Zamówienia, Newsletterze w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa.

II. Definicje

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

Sklep Internetowy – prowadzony przez Usługodawcę sklep internetowy dostępny na stronie internetowej prowadzonej pod adresem internetowym: www.mitroevita.pl

Sprzedawca lub Usługodawca – Magdalena Jarzębowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Health Education MAGDALENA JARZĘBOWSKA w Lublinie, ul. Topazowa 6 lok. 1A, 20-581 Lublin, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadająca numer NIP 7121968454 oraz numer REGON: 060394676

Klient – Usługobiorca, który zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

Usługobiorca – osoba fizyczna (w tym Konsument), która posiada pełną zdolność do czynności prawnych (osoba pełnoletnia nieubezwłasnowolniona).

Konsument –  osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej ze Sprzedawcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Przez Konsumentów na potrzeby niniejszego Regulaminu rozumie się także osoby fizyczne zawierające umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Asortyment – towar prezentowany w Sklepie Internetowym, który Klient może zamówić za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w Regulaminie.

Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma lub e-book, gotowe do pobrania webinary.

Zamówienie – oświadczenie woli Usługobiorcy zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Asortymentu, określające rodzaj i liczbę Asortymentu oraz inne treści przewidziane prawem.

Formularz Zamówienia – formularz dostępny na stronie Sklepu Internetowego umożliwiający złożenie Zamówienia, udostępniany Usługobiorcy.

Konto – Usługa Elektroniczna, w ramach której Sprzedawca umożliwia Klientowi założenia Konta oznaczonego indywidualną nazwą (loginem) i hasłem, którego założenie wymaga wypełnienia przez Klienta Formularza, w ramach Konta możliwe jest gromadzenie informacji o Zamówieniach składanych za jego pośrednictwem, edycja danych Klienta, udzielonych zgód marketingowych i wgląd do historii Zamówień.

Rejestracja – proces zakładania Konta przez Usługobiorcę.

Umowa Sprzedaży – Umowa Sprzedaży Asortymentu zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Dzień Roboczy – dowolny dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 123 ze zm.).

Czas realizacji Zamówienia – liczba dni roboczych, w których Sprzedawca skompletuje Zamówienie złożone przez Klienta, powierzy zamówiony Produkt przewoźnikowi oraz dostarczy zamówiony Produkt za pośrednictwem przewoźnika do miejsca wskazanego przez Klienta w Formularzu Zamówienia.

Kodeks Cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. dnia 10 maja 2018 r. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.).

Koszyk – wirtualne narzędzie, umożliwiające Klientowi agregację wybranych Produktów przed ich zakupem oraz przeliczanie ich wartości. Podczas wyboru Produktów, Klient może dowolnie zarządzać zawartością Koszyka poprzez dodawanie do niego lub usuwanie z niego Produktów.

Promocja – ściśle określony w czasie rabat na wybrane Produkty, będące w ofercie Sprzedawcy i mogące być przedmiotem Umowy pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. Akcje promocyjne nie dotyczą zamówień hurtowych.

Newsletter – usługa świadczona drogą elektronicznie, którą Klient może zamówić/ zasubskrybować – poprzez Stronę internetową – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e‑mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych treści elektronicznych zawierających informacje o Sprzedawcy, Produktach, usługach świadczonych przez podmioty powiązane ze Sprzedawcą, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Składanie Zamówień w Sklepie Internetowym nie wymaga Rejestracji ani zakładania Konta.
 2. W ramach korzystania ze Sklepu Internetowego zabronione jest:
  1. dostarczanie i przekazywanie treści zabronionych przez prawo, lub naruszających dobre obyczaje;
  2. korzystanie ze Sklepu Internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
  3. podejmowanie działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);
  4. korzystanie ze Sklepu Internetowego w sposób uciążliwy dla innych Usługobiorców;
  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w Sklepie Internetowym i Newsletterze jedynie w zakresie własnego użytku osobisteg

IV. Rejestracja

 1. Rejestracja polega na utworzeniu i aktywacji indywidualnego Konta. Rejestracja jest dobrowolna i nie jest wymagana do złożenia Zamówienia.
 2. Rejestracja umożliwia Usługobiorcom:
  1. wprowadzanie, edytowanie lub usuwanie danych, w tym adresów dostawy; składanie Zamówień przy wykorzystaniu wprowadzonych przez Usługobiorcę danych;
  2. przeglądanie historii Zamówień;
  3. korzystanie z innych funkcjonalności udostępnionych zarejestrowanym Usługobiorcom.
 3. W celu dokonania Rejestracji Usługobiorca wypełnia formularz rejestracyjny dostępny na stronie Sklepu Internetowego, podając swoje imię, nazwisko, dane teleadresowe, adres e-mail oraz hasło, stanowiące ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Usługobiorcę, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta. Podany przez Usługobiorcę adres e-mail stanowi login do Konta.
 4. W trakcie wypełnienia formularza rejestracyjnego Usługobiorca ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym.
 5. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego Usługobiorca otrzymuje wiadomość na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym w celu potwierdzenia Rejestracji. Po potwierdzeniu Rejestracji Usługobiorca otrzymuje na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym dostęp do indywidualnego Konta, z którego może korzystać po zalogowaniu poprzez podanie zgłoszonego podczas Rejestracji adresu e-mail (login) oraz hasła.
 6. W przypadku gdy Usługobiorca zapomni hasła dostępu do Konta lub chce zmienić dotychczasowe hasło, Usługobiorca powinien wysłać wiadomość poprzez formularz zamieszczony na stronie logowania Sklepu Internetowego, podając adres-mail, którym posłużył się podczas zakładania Konta. Na podany przez Usługobiorcę adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z wygenerowanym linkiem do zmiany hasła.
 7. Usługobiorca może posiadać tylko jedno Konto w Sklepie Internetowym.
 8. Usługobiorca, który dokonał rejestracji może w każdej chwili usunąć Konto samodzielnie lub zgłosić Sprzedawcy żądanie usunięcia Konta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: koniec@mitorevita.pl Usunięcie konta Klienta nie oznacza cofnięcia zgód marketingowych (wysyłanych drogą e‑mail lub sms/mms/telefonicznie).

V. Składanie i realizacja Zamówień

 1. Usługobiorca może składać Zamówienia na Asortyment 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę za pośrednictwem Formularza Zamówienia dostępnego na stronie Sklepu Internetowego.
 2. W celu złożenia Zamówienia należy:
  1. zalogować się na swoje Konto na stronie Sklepu Internetowego lub skorzystać z opcji złożenia Zamówienia bez Rejestracji;
  2. dokonać wyboru Asortymentu będącego przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”;
  3. wybrać sposób dostawy (dostarczenia Produktu);
  4. podać dane odbiorcy Zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa Produktu, a także numer telefonu do kontaktu w sprawie odbioru Zamówienia;
  5. podać dane do faktury VAT, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT;
  6. dokonać wyboru formy płatności;
  7. kliknąć przycisk „Potwierdzam zapoznanie się i akceptację regulaminu”;
  8. kliknąć przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”;
  9. dokonać płatności za Produkt oraz za dostawę (przedpłata).
 1. Złożenie Zamówienia przez Usługobiorcę oznacza złożenie Usługodawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego Asortymentu.
 2. Po złożeniu Zamówienia na adres e-mail podany w trakcie Rejestracji lub wskazany w procesie składania Zamówienia bez Rejestracji zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania Zamówienia przez Usługodawcę. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia jest oświadczeniem Usługodawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 3 powyżej. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia dochodzi pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą do zawarcia Umowy Sprzedaży, której przedmiotem jest Asortyment objęty Zamówieniem.
 3. W przypadku, gdy Usługodawca w terminie 5 Dni Roboczych od dnia złożenia Zamówienia poinformuje Usługobiorcę, że Zamówienie nie może zostać zrealizowane, umowa sprzedaży pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą nie zostaje zawarta, a wszelkie uiszczone płatności za Zamówienie, które nie zostało przyjęte do realizacji zostaną niezwłocznie zwrócone Usługobiorcy zgodnie z postanowieniami części XI Regulaminu.
 4. Do każdego Zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny albo faktura VAT, które wysyłane są do Klienta wraz z zamówionym Produktem. Warunkiem wystawienia przez Sprzedawcę faktury VAT jest podanie w Zamówieniu danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT.
 5. Usługodawca zastrzega, że w przypadku Zamówienia już złożonego na wybrany Asortyment, dokonywanie modyfikacji Zamówienia nie jest możliwe.
 6. Realizacja Zamówień złożonych w dni powszednie po godz. 16.00, w soboty i niedziele oraz święta, będzie rozpoczynała się następnego dnia roboczego.
 7. Czas realizacji Zamówienia (jeśli Produkt jest w magazynie) wynosi 2-3 dni roboczych (skompletowanie Zamówienia i przygotowanie go do wysyłki). Następnie Zamówienie przekazywane jest do przewoźnika, który dokonuje dostarczenia Zamówienia według ram czasowych przez niego określonych. W przypadku Zamówienia z wybraną opcją realizacji express, czas realizacji Zamówienia to ten sam dzień (z wyjątkiem dni świątecznych i wolnych od pracy), nie wliczając czasu doręczenia Zamówienia przez przewoźnika.
 8. W przypadku Zamówień w ilościach hurtowych, Zamówienia należy składać na adres e-mailowy: kontakt@mitorevita.pl. Następnie na adres e-mail, z którego została wysłane Zamówienie przez Klienta zostaną przesłane dane do konta hurtowego, gdzie po wskazanych tam cenach Produktów, Klient będzie mógł dokonać zakupu.

VI. Ceny Produktów i koszty dostawy

 1. Ceny Asortymentu zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego podawane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 2. Ceny Asortymentu zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego nie obejmują kosztów transportu i dostawy Produktu. Aktualna informacja o kosztach dostawy dostępna jest na stronie Sklepu Internetowego.
 3. Ceny Produktów podane na stronach internetowych Formularza Zamówienia obowiązują jedynie przy składaniu Zamówień za pośrednictwem Formularza Zamówienia i mogą obejmować oferty promocyjne albo dodatkowe rabaty aktualizowane po wpisaniu kodu rabatowego. Kody promocyjne wyświetlane są na stronie w formie banneru lub podawane są w Newsletterze. Promocja realizuje się po wpisaniu aktualnego kodu promocyjnego. Akcje promocyjne dotyczą Klientów indywidualnych i nie obowiązują w odniesieniu do Zamówień hurtowych.
 4. Kody rabatowe posiadają okres ważności, w czasie którego Klient może skorzystać z oferowanego rabatu. Kod rabatowy nie może być łączony z żadnym innym kodem rabatowym oraz innymi promocjami, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej.
 5. Asortyment podlega sprzedaży według ceny obowiązującej w chwili złożenia Zamówienia.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na ceny Produktu w Zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 7. Koszty dostawy Produktu zostaną uwzględnione na paragonie fiskalnym albo na fakturze VAT wystawianych do Zamówienia zgodnie z postanowieniami części V ust. 7 Regulaminu.

VII. Płatności

 1. Przy składaniu Zamówienia Usługobiorca dokonuje wyboru sposobu płatności za Asortyment spośród następujących dostępnych metod płatności:
  1. płatność z góry (przedpłata) w jednym z następujących systemów płatności akceptowanych przez Sklep:
   a) przelew tradycyjny – płatność wykonywana w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie;b) przelew elektroniczny – płatność wykonywana z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemów płatności on-line, w tym za pomocą Paynow systemu prowadzonego przez mBank S.A., to prosimy o wskazanie w tym miejscu w regulaminie mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa KRS 0000025237, wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 526-021-50-88, kapitał zakładowy, stan na 01.01.2021 r., 169.468.160 złotych, wpłacony w całości.
  2. płatność gotówką za pobraniem
 1. Każda płatność zrealizowana przez Klienta do momentu wysłania przez Sklep Internetowy potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji, stanowi przedpłatę na poczet realizacji Zamówienia.
 2. Klient zobowiązany jest do zapłaty pełnej ceny Produktów objętych Zamówieniem w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Klienta potwierdzenia specyfikacji Zamówienia, o której mowa w części V ust. 4 Regulaminu.
 3. W przypadku wybranego Asortymentu Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form dokonania zapłaty za Zamówienie.
 4. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki. Odmowa odbioru Produktu, pomimo wyznaczenia dodatkowego odpowiedniego terminu, jest warunkiem rozwiązującym Umowę Sprzedaży. Klient będący Konsumentem może również we wskazanym terminie anulować Zamówienie bez ponoszenia konsekwencji, co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy.

VIII. Dostawa Produktu

 1. Dostawa Produktu realizowana będzie w sposób wybrany przez Klienta. Dostępne opcje dostawy to przesyłka kurierska realizowana przez In-post Sp. z o.o. (w tym do Paczkomatów) lub za pomocą Orlen Paczki realizowanej przez „RUCH” S.A. oraz odbiór osobisty.
 2. Dostawa odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 3. Dostawa Produktu możliwa jest na terytorium Polski.
 4. Koszt dostawy Produktu jest podawany podczas składania Zamówienia.
 5. Koszty dostawy Produktu, opłacane są przez Usługobiorcę przy opłacaniu Zamówienia.
 6. Klient otrzymuje na adres e-mail podany w trakcie Rejestracji lub wskazany w procesie składania Zamówienia bez Rejestracji informację o tym, że zamówiony Produkt został wysłany wraz ze wskazaniem przewidywanego terminu dostawy.
 7. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Produkt wolny od wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca zapewnia dostarczenie zamówionego Produktu należycie zapakowanego w warunkach zapewniających jego integralność, jakość oraz bezpieczeństwo stosowania.
 8. Klient może odebrać zamówiony Produkt bezpłatnie w Centrum Medycznym Hipokratesa, ul; Kolorowa 4, 20-802 Lublin, w każdy wtorek i czwartek od godz. 10.00 do 18.00.
 9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Produktu lub opóźnienie w jego dostawie z przyczyn leżących po stronie Klienta, w szczególności, jeśli są one spowodowane odmową przyjęcia przesyłki albo podaniem przez Klienta błędnego adresu dostawy.
 10. Klient zobowiązany jest do odbioru zamówionego Produktu. W przypadku, gdy przesyłka zawierająca zamówiony Produkt nie może zostać poprawnie doręczona z przyczyn obciążających Klienta (w szczególności z powodu podania błędnego adresu dostawy lub odmowy przyjęcia przesyłki), Sprzedawca zastrzega sobie prawo obciążenia Klienta kosztami kolejnej dostawy Produktu w wysokości i na zasadach określonych przy składaniu Zamówienia.
 11. Przy odbiorze Produktu Klient powinien w miarę możliwości dokładnie sprawdzić stan opakowania. W razie stwierdzenia uszkodzenia lub naruszenia opakowania Klient powinien w miarę możliwości, w obecności kuriera sporządzić odpowiedni protokół oraz zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę. Jeśli Produkt wygląda na uszkodzony, Sprzedawca zwraca się z prośbą o nieprzyjmowanie przesyłki przez Klienta. Zalecenia powyżej wskazane w żaden sposób nie wyłączają i nie ograniczają uprawnień Klienta do zgłoszenia reklamacji na zasadach przewidzianych Regulaminem.

IX. Reklamacje dotyczące Produktu

 1. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo złożenia reklamacji w Sklepie Internetowym w związku z wadami Produktu.
 2. Sprzedawca ponosi wobec Klienta odpowiedzialność, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 3. Reklamację dotyczącą Produktu Klient może złożyć drogą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres kontakt@mitorevita.pl lub w formie listu wysłanego pocztą tradycyjną na adres: Health Education MAGDALENA JARZĘBOWSKA, Topazowa 6 lok. 1A, 20-581 Lublin.
 4. Reklamacja powinna zawierać:
  1. numer Zamówienia;
  2. imię i nazwisko Klienta składającego reklamację;
  3. adres do korespondencji lub adres e-mail;
  4. opis sytuacji, której reklamacja dotyczy lub innych okoliczności uzasadniających reklamację;
  5. żądanie Klienta związane ze składaną reklamacją.
 1. Reklamację można składać przy użyciu formularza, który stanowi załącznik I do Regulaminu.
 2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Sprzedawca zwraca się do Konsumenta składającego reklamację o uzupełnienie tych danych lub informacji.
 3. Składając reklamację, Konsument zobowiązany jest dostarczyć wadliwy Produkt do Health Education MAGDALENA JARZĘBOWSKA, ul. Topazowa 6 lok. 1A, 20-581 Lublin.
 4. Jeżeli Produkt ma wadę, Konsument może:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny Produktu albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady. Klient będący Konsumentem może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta będącego Konsumentem jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia;
  2. żądać wymiany Produktu wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 1. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna Produktu zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania tego Produktu Konsumentowi. Konsument może wykonać uprawnienia, o których mowa w ust. 8 powyżej, w terminie 1 roku od dnia stwierdzenia wady fizycznej Produktu, przy czym w odniesieniu do Konsumenta bieg tego terminu nie może się skończyć przed upływem 2 lat od dnia wydania Produktu Konsumentowi. Jeżeli określony termin przydatności Produktu do użycia kończy się po upływie dwóch lat od dnia wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tego Produktu stwierdzone przed upływem tego terminu. Do zachowania terminu wystarczy zgłoszenie reklamacji przed jego upływem.
 2. W przypadku wad prawnych Produktu, Konsument ma prawo żądać od Sprzedawcy dostarczenia Produktu wolnego od wad, złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży lub żądać obniżenia ceny Produktu z powodu wady Produktu. Konsument może wykonać uprawnienia, o których mowa w niniejszym ustępie, w terminie 1 roku od dnia, w którym Klient dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne, przy czym bieg tego terminu w odniesieniu do Konsumenta nie może się skończyć przed upływem 2 lat od dnia wydania Produktu Konsumentowi.
 3. Sprzedawca dokona rozpatrzenia reklamacji i powiadomi Konsumenta o jego wyniku w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, w formie pisemnej bądź elektronicznej (na podany przez Klienta adres e-mail). Niedostarczenie Sprzedawcy Produktu wbrew obowiązkowi określonemu w ust. 7 powyżej może uniemożliwić Sprzedawcy merytoryczne rozpatrzenie reklamacji. W takim przypadku Konsument zostanie o tym poinformowany.
 4. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Sprzedawca ponownie przesyła Konsumentowi, na swój koszt, Produkty wolne od wad bądź zwraca cenę sprzedaży Produktów (całą w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży bądź część w przypadku obniżenia ceny Produktu) – w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji.
 5. W przypadku Produktu objętego gwarancją, uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej.
 6. Rękojmia dla Klienta niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona.
 7. W przypadku uznania reklamacji za nieuzasadnioną, Klient może złożyć odwołanie od reklamacji. Sprzedawca rozpatruje odwołanie od reklamacji bez zbędnej zwłoki w terminie 14 dni kalendarzowych, liczonym od momentu otrzymania odwołania od reklamacji.
 8. Informujemy, że Klient będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są pod adresem: https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595. Ponadto pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym. Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. Postanowienia zawarte w części IX. ust. 16 Regulaminu mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Sprzedawcy do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów ani odgórnej zgody na udział w takim postępowaniu.
 9. Postanowienia części IX ust. 16 nie mają zastosowania do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę sprzedaży (kupna) bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy zawierana umowa nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

X. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przesyłki zawierającej zamówiony Produkt.
 2. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wystarczy wysłanie w wyżej wskazanym terminie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży na adres Sprzedawcy: Health Education MAGDALENA JARZĘBOWSKA, ul. Topazowa 6 lok. 1A, 20-581 Lublin, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail kontakt@mitorevita.pl
 3. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży może nastąpić w szczególności poprzez wypełnienie stosownego formularza dostępnego na stronie Sklepu Internetowego (wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży stanowi załącznik II do Regulaminu).
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą.
 5. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Produkt powinien zostać odesłany przez Klienta (będącego Konsumentem) na adres Sprzedawcy: Health Education MAGDALENA JARZĘBOWSKA, ul. Topazowa 6 lok. 1A, 20-581 Lublin. Możliwe jest naruszenie opakowania w celu sprawdzenia, czy otrzymany towar jest zgodny z zawartą umową. Jednakże stopień ingerencji Klienta w opakowanie nie może być bardziej dotkliwy niż w sytuacji, w której Klient miałby się z nim zapoznać w sklepie stacjonarnym. Zwrot Produktu przez Klienta (będącego Konsumentem) powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
 6. Zwracany Produkt musi być kompletny i w stanie niezmienionym, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 zdania 2 i 3 powyżej.
 7. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje wobec Umowy Sprzedaży, w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu lub w opakowaniu posiadającym plombę, którego po otwarciu opakowania lub zerwaniu plomby nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 8. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje wobec Umowy Sprzedaży, w której przedmiotem świadczenia jest dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym.
 9. Zwracany Produkt powinien zostać w miarę możliwości odesłany razem z otrzymanym paragonem albo fakturą VAT.
 10. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Sprzedawca dokonuje zwrotu należności uiszczonej przez Klienta zgodnie z postanowieniami części XI Regulaminu.

XI. Zwrot należności na rzecz Usługobiorcy/Klienta

 1. Sprzedawca dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni w przypadku:
  1. nieprzyjęcia przez Usługodawcę złożonej przez Usługobiorcę oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego Asortymentu;
  2. zwrotu zamówionego Produktu przez Klienta będącego Konsumentem w związku z odstąpieniem od Umowy Sprzedaży;
  3. uznania przez Sprzedawcę reklamacji dotyczącej Produktu i braku możliwości wymiany Produktu, usunięcia wady Produktu.
 1. W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z częścią X Regulaminu, Sprzedawca zwraca Klientowi (będącemu Konsumentem) należność niezwłocznie, nie wcześniej jednak niż po otrzymaniu Produktu odesłanego przez Klienta (będącego Konsumentem) zgodnie z postanowieniami części X ust. 5 Regulaminu lub dostarczeniu przez Konsumenta dowodu odesłania Produktu (w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej).
 2. Sprzedawca dokonuje zwrotu uiszczonej przez Klienta należności w tej samej formie płatności, której użyto przy zakupie Produktu.

XII. Ochrona prywatności i dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją Umowy Sprzedaży oraz Usługi Elektronicznej jest Sprzedawca (Health Education MAGDALENA JARZĘBOWSKA, ul. Topazowa 6 lok. 1A, 20-581 Lublin).
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z Administratorem danych osobowych za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: Health Education MAGDALENA JARZĘBOWSKA, ul. Topazowa 6 lok. 1A, 20-581 Lublin lub poprzez wiadomość e-mail na adres: kontakt@mitorevita.pl
 3. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu pozyskiwanych danych osobowych, celu a także sposobu ich przetwarzania oraz prawa przysługujące osobom, których dane osobowe podlegają przetwarzaniu dostępne są w Polityce prywatności i cookies Sklepu Internetowego.

XIII. Usługi Elektroniczne świadczone za pośrednictwem Strony Internetowej

 1. Usługodawca świadczy nieodpłatnie na rzecz Usługobiorców, następujące Usługi Elektroniczne:
  1. Zakładanie i prowadzenie Kont, na których gromadzone są informacje o złożonych Zamówieniach;
  2. udostępnianie interaktywnego formularza umożliwiający złożenie Zamówienia bez Rejestracji;
  3. prezentację Produktów na Stronie Internetowej;
  4. przesyłanie Newslettera.
 1. Warunkiem technicznym niezbędnym do korzystana z Usługi Elektronicznej jest posiadanie
  1. posiadanie komputera lub innego urządzenia z dostępem do sieci Internet;
  2. zainstalowanej przeglądarki internetowej;
  3. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e‑mail).
 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi Elektronicznej.
 2. Warunki zawierania umów o świadczenie Usługi Elektronicznej są następujące:
  1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji i jest zawierana na czas nieoznaczony;
  2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia bez Rejestracji zostaje zawarta w momencie wyświetlenia formularza i jest zawierana jest zawierana w celu osiągnięcia rezultatu, którym jest złożenie Zamówienia.
 1. Korzystanie z Usługi Elektronicznej może wiązać się z typowymi zagrożeniami po stronie Usługobiorcy, jako użytkownika Internetu. Ryzyko związane z korzystaniem z Usługi Elektronicznej polega w szczególności na zagrożeniu zainfekowania systemu informatycznego oprogramowaniem mającym na celu np. szpiegowanie użytkowania, kradzież ważnych danych, spowodowanie braku możliwości uruchomienia systemu, spam, usuwanie danych, itp.
 2. Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet – w celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Formularzu Zamówienia.
 3. Możliwość korzystania z Newslettera następuje poprzez:
  a) podanie adresu poczty elektronicznej, na który będą wysyłane wiadomości elektroniczne – Newsletter;
  b) kliknięcie w formularzu widocznym na stronie Sklepu Internetowego przycisku “Zapisz się”.
 4. Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Klient zostaje zapisany na Newsletter.
 5. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez:
  a) kliknięcie w link wypisu w każdej wiadomości wysłanej w ramach Newslettera lub
  b) stosowną opcję w usłudze Konto, lub
  c) poprzez wysłanie stosownego żądania pisemnie lub elektronicznie na adres e‑mail: kontakt@mitorevita.pl Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usługi Elektronicznej, zawartych na czas nieoznaczony, są następujące:
  1. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 7–dniowego terminu wypowiedzenia, wysyłając wiadomość e-mail na adres:kontakt@mitorevita.pl ;
  2. Usługodawca może wypowiedzieć Umowę o Świadczenie Usługi Elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w wypadku, gdy Klient obiektywnie rażąco lub uporczywie narusza postanowienia niniejszego Regulaminu lub gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku z zachowaniem 14–dniowego okresu wypowiedzenia.
 1. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
 2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi Elektronicznej można złożyć drogą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres kontakt@mitorevita.pl lub w formie listu poleconego wysłanego na adres: firmą Health Education MAGDALENA JARZĘBOWSKA, ul. Topazowa 6 lok. 1A, 20-581 Lublin.
 3. W reklamacji Usługobiorca powinien podać:
  1. imię i nazwisko;
  2. adres do korespondencji lub adres e-mail;
  3. opis sytuacji, której reklamacja dotyczy lub innych okoliczności uzasadniających reklamację;
  4. żądanie związane ze składaną reklamacją.
 1. Reklamację można składać przy użyciu formularza, który stanowi załącznik III do Regulaminu.
 2. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub pisemnie, na adres wskazany przez Usługobiorcę.
 3. Konsument, który zawarł umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od dnia od dnia jej zawarcia. Do zachowania terminu, o którym mowa powyżej, wystarczy wysłanie w wyżej wskazanym terminie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej na adres Sprzedawcy: Health Education MAGDALENA JARZĘBOWSKA, ul. Topazowa 6 lok. 1A, 20-581 Lublin lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail kontakt@mitorevita.pl
 4. W razie odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej, umowa ta jest uważana za niezawartą.

XIV. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 14 dni od dnia jego opublikowania na stronie Sklepu Internetowego oraz po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie Klienta w drodze korespondencji elektronicznej.
 2. Klientów, którzy dokonali zakupu danego Produktu przed wejściem w życie zmian Regulaminu, obowiązuje Regulamin w brzmieniu obowiązującym w dacie złożenia Zamówienia.
 3. Zabronione jest wykorzystywanie przez Klientów elementów graficznych (w tym logo Sklepu Internetowego), układu i kompozycji stron internetowych Sklepu Internetowego, a także innych praw własności intelektualnej i przemysłowej, bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Usługodawcy. Nazwy Asortymentu i producentów są wykorzystywane wyłącznie w celach handlowych i są zastrzeżonymi znakami towarowymi producentów.
 4. Wszelkie spory mogące powstać w związku z Umową Sprzedaży zawartą pomiędzy Klientem a Sprzedawcą na zasadach określonych w Regulaminie, będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw i przepisów, w szczególności dotyczących ochrony danych osobowych, ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 6. Załącznikami do Regulaminu są:
  a) Wzór formularza reklamacyjnego
  b) Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej na odległość
  c) Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną
 7. Regulamin obowiązuje od: 20 02 2022

 

 

Załącznik I Wzór formularza reklamacyjnego

(formularz ten można wypełnić i odesłać w przypadku chęci zgłoszenia reklamacji)

Adresat: Health Education MAGDALENA JARZĘBOWSKA, ul. Topazowa 6 lok. 1A, 20-581 Lublin

Imię i nazwisko lub nazwa konsumenta:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Adres konsumenta:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nr telefonu konsumenta:

__________________________________________________________________________________________

Adres e-mail konsumenta(-ów):

__________________________________________________________________________________________

Reklamacja dotyczy:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Data stwierdzenia przyczyny reklamacji:

__________________________________________________________________________________________

Żądanie reklamacji:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Podpis składającego reklamację (**)

 

__________________________

 

Data:

(*) Niepotrzebne skreślić.

(**) Tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej.

 

 

 

Załącznik II Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej na odległość

(formularz ten można wypełnić i odesłać w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: Health Education MAGDALENA JARZĘBOWSKA, ul. Topazowa 6 lok. 1A, 20-581 Lublin

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ rodzaj produktu(ów), liczba

Data odbioru przesyłki zawierającej produkty:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Imię i nazwisko konsumenta:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Adres konsumenta:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Podpis konsumenta(**)

 

__________________________

 

Data:

(*) Niepotrzebne skreślić.

(**) Tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej.

Załącznik III Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

(formularz ten można wypełnić i odesłać w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: Health Education MAGDALENA JARZĘBOWSKA, ul. Topazowa 6 lok. 1A, 20-581 Lublin

Imię i nazwisko lub nazwa konsumenta:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Adres konsumenta:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nr telefonu konsumenta:

__________________________________________________________________________________________

Adres e-mail konsumenta(-ów):

__________________________________________________________________________________________

Reklamacja dotyczy:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Data stwierdzenia przyczyny reklamacji:

__________________________________________________________________________________________

Żądanie reklamacji:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Podpis składającego reklamację (**)

 

__________________________

 

Data:

(*) Niepotrzebne skreślić.

(**) Tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej.